Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Välkommen tillbaka

Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak för sjukskrivning inom statliga myndigheter. När en individ blir sjukskriven får den anställda och arbetsplatsen lätt minskad kontakt, vilket enligt forskning motverkar en framgångsrik rehabilitering. Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stöttande roll i den anställdas rehabilitering, desto lättare kan den anställda återkomma till arbetet vilket främjar såväl individ, organisation som samhälle. Samtidigt är det utmanande att som arbetsgivare utforma och definiera standardiserade rutiner och processer för individanpassat stöd och aktivt deltagande i medarbetares återgång till arbete.

Tjänsten Välkommen tillbaka bidrar till friska och engagerade arbetsplatser genom att stötta er organisation i att få ökad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering och evidensbaserade åtgärder, samt ge möjlighet att omsätta detta i praktiska övningar. Tjänsten syftar till att bland annat chefer, HR och fackliga företrädare ska få möjlighet att träffas och diskutera era utmaningar, befintliga arbetssätt och utifrån forskning föra diskussioner om hur dessa kan utvecklas för att fungera ännu bättre.

I Partsrådets interaktiva workshop Välkommen tillbaka, kommer sakkunniga ifrån Partsrådet ut till er myndighet för att dela de senaste forskningsrönen. Under denna halvdag diskuterar vi hur tidiga insatser, samordning och effektiv anpassning kan förbättra ert rehabiliteringsarbete från sjukskrivningens första dag. Vi hjälper er att applicera kunskapen på er egen rehabiliteringsprocess genom arbete med fiktiva case där medarbetare har sjukskrivits av olika anledningar.

Genom att ta del av tjänsten ges er myndighet möjlighet att inspireras av den senaste forskningen och ta del av goda exempel från andra organisationer, samt partsgemensamt diskutera hur er myndighet kan arbeta effektivt genom rehabiliteringsprocessen. Era partsgemensamma diskussioner summeras efter avslutad workshop och resulterar i en lista med områden som ni kan arbeta vidare med i syfte att skapa en ännu bättre rehabiliteringsprocess på er organisation.

Här kan du avropa tjänsten. 

Här kan du ta del av en film och läsa en artikel där en av tjänsteleverantörerna beskriver tjänsten närmare.

Vanliga frågor

Efter ett genomfört uppstartsmöte med er myndighet för att på bästa sätt anpassa upplägg och diskutera utformning av tjänsten, kommer Partsrådet ut till er under en halvdag (ca 3–4 timmar). Under själva workshopen kommer relevant forskning att varvas med praktisk applicering av densamma på fiktiva case. Detta knyts sedan till myndighetens styrkor och svagheter i den egna rehabiliteringsprocessen.

Tjänsten genomförs i tre steg: uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshopen tar ca 3–4 timmar. Inför detta tillfälle hålls ett partsgemensamt förmöte med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Syftet är att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag. Deltagarna får efter genomförd workshop en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt som tar cirka fem minuter att besvara och organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare. Deltagandet ska vara partsgemensamt. 

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!