Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Organisationsanpassad möjlighetskarta

Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) kan Partsrådet hjälpa er myndighet att identifiera och prioritera era kritiska utmaningar och möjligheter, för att stötta i ert arbete med ett hållbart arbetsliv. OMK är en analystjänst där djupintervjuer med chefer och medarbetare åtföljs av workshops där resultaten diskuteras och fördjupas. Utifrån en helhetsbedömning får myndigheten sedan en kartläggning av nuläget och förslag på en riktning framåt som stöd i sitt partsgemensamma arbete.

Tjänstens syfte är att bidra till friska och engagerade arbetsplatser genom att skapa ökad medvetenhet och förståelse för organisationsspecifika styrkor och utmaningar relaterat till ett hållbart arbetsliv samt att skapa ett analysunderlag så att åtgärder kan riktas mot de mest kritiska utmaningarna. Analysarbetet görs framförallt genom att svara på två frågor: ”Vad finns det för utmaningar för ett hållbart arbetsliv på myndigheten?” och ”Vilka insatser kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv?”.

I en OMK skräddarsyr det externa analysteamet en kartläggning av arbetsplatsen utifrån era behov och era förutsättningar. Vi gör en omfattande undersökning av verksamheten, där vi kommer med ett objektivt utifrån-perspektiv för att identifiera både utmaningar och möjligheter. Tjänstens arbetsprocess omfattar bland annat djupintervjuer med medarbetare och chefer, analys av kritiska verksamhetsdokument och lösningsorienterade workshops.

Tjänsten syftar till att hjälpa er att fokusera och rikta insatser mot de områden som är av störst vikt för att skapa ett mer hållbart arbetsliv för just er organisation. Analysen sammanfattas i en slutrapport som beskriver styrkor att bygga vidare på, de utmaningar och möjligheter som är viktigast för organisationen att prioritera samt rekommendationer för vidare arbete med hållbart arbetsliv. I tillägg till att ge ett gediget underlag bidrar delaktighet och involverande av chefer och medarbetare från olika delar av verksamheten också till ägandeskap och sätter hållbart arbetsliv på agendan i organisationen. Man kan därför se OMK som ett första steg i ett utvecklingsarbete.

Här kan du avropa tjänsten. 

Här kan du ta del av en film och läsa en artikel där tjänsteleverantören beskriver tjänsten närmare.

Vanliga frågor

Arbetet sker i fyra faser: uppstart, informationsinsamling, analys och sammanställning. I uppstartsfasen tar analysteamet tillsammans med er fram en plan för arbetet och dess omfattning. Därefter sker informationsinsamling genom intervjuer med medarbetare, chefer och ledning, enkäter, fokusgrupper, workshops samt en genomlysning av internt material.

Insamlat material analyseras för att skapa förståelse för myndighetens grundläggande problem och möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling. Analysen sammanställs till en rapport som presenteras för er om vilka åtgärder er myndighet kan prioritera för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

En OMK varierar i tidsåtgång beroende på myndighetens storlek och komplexitet. Det exakta upplägget och omfattningen beslutar vi tillsammans under uppstartsfasen. OMK är en djuplodande analystjänst som tar tid anspråk i form av deltagande från lokala parter, medarbetare, HR och chefer i intervjuer och workshops.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten involverar samtliga delar av en organisation i och med att den är en organisatorisk genomlysning. Alla statliga myndigheter kan partsgemensamt anmäla intresse för tjänsten.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!