Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

IA-systemet

850 000 användare i privat och offentlig sektor, och snart kanske också hos er myndighet? IA-systemet - Information om arbetsmiljö - är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen. Genom att digitalisera, systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet samt möjliggöra en lättillgänglig överblick och jämförbar statistik är IA-systemet ett verktyg för att jobba proaktivt med arbetsmiljön.

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Systemet stöttar även riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner. IA-systemet erbjuds via AFA Försäkring vilket ger möjlighet till jämförelser med liknande organisationer.

Förhandlingsledningen har beslutat om att erbjuda långsiktig finansiering av avgiften för IA-systemet till Partsrådet medlemmar. Läs mer här

Vanliga frågor

Partsrådet har slutit avtal med AFA Försäkring, där AFA Försäkring sedan sluter användaravtal inklusive personuppgiftsbiträdesavtal med respektive organisation. Partsrådet och AFA Försäkring kommer även att bjuda in till webbinarier och uppstartsmöten för intresserade organisationer löpande.


Partsrådet bidrar utöver finansiering av systemet även med en kontaktyta för erfarenhetsutbyte. Förhandlingsledningen har beslutat att IA-systemet kommer att finansieras av Partsrådet för myndigheternas nyttjande även efter 2022.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Mottagande organisation behöver initialt avsätta resurser för att stötta med framtagning av branschspecifikt riskspråk, utbildning av superanvändare och eventuell integrering för att importera organisationsspecifika data. Hur mycket tid detta tar varierar med organisationens storlek och komplexitet. Utöver det behöver kommunikation och implementering av systemet ske. Utveckling och underhåll av systemet sköts av AFA Försäkring, som även stöttar med utbildning i systemet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Alla statliga myndigheter kan partsgemensamt anmäla intresse deltagande i IA-systemet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, SACO-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!