Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Fånga tidiga tecken

Fler och fler statligt anställda blir sjukskrivna på grund av arbetsplatsrelaterad stress och ohälsa. Organisationens förmåga att arbeta proaktivt och ha rutiner och strukturer på plats för att identifiera tidiga tecken är centralt i det förebyggande arbetet. Ju tidigare medarbetare i riskzonen kan få stöd och hjälp, desto större är sannolikheten att personerna kan hålla sig friska och därmed undvika eller förkorta sjukskrivningar. Att som organisation vara medveten om och kunna fånga tidiga tecken på stress och ohälsa samt ha en strategi för att ge medarbetare rätt hjälp är förutsättningar för att arbeta proaktivt.

I en av Partsrådets mest populära tjänster, den interaktiva workshopen Fånga tidiga tecken, kommer Partsrådet till er myndighet och leder kompetenshöjande samtal och diskussioner med bland annat chefer, HR och fackliga företrädare för att stärka er interna förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Dessa diskussioner kan stödja en uppstart eller ett pågående arbete då de uppmanar till dialog och internt nätverkande. Vägen till ett välfungerande proaktivt arbete kräver en gemensam insats där arbetet anpassas efter er organisation och era förutsättningar, vilket tjänsten Fånga tidiga tecken stöttar.

Under workshopen tar vi bland annat upp vanliga tidiga tecken på stress, presenterar en modell för hur stress utvecklas i en organisation, belyser goda exempel från organisationer som ökat sin förmåga och därigenom kunnat förebygga ohälsa samt leder diskussioner kring de utmaningar och möjligheter som finns på er myndighet kopplat till ett proaktivt arbete för att förebygga stress och ohälsa.

Era partsgemensamma diskussioner summeras i en bruttolista med områden som ni bör arbeta vidare med för att ytterligare stärka er organisations arbete med att fånga, tolka och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Efter genomförd workshop skickar vi även med förslag på digitala verktyg som underlättar för er att arbeta systematiskt med att fånga tecknen i tid, vilket på sikt kan bidra till att öka medarbetarnas välmående och minska sjukfrånvaro.

Här kan du avropa tjänsten. 

Här kan du ta del av en film och läsa en artikel där tjänsteleverantören beskriver tjänsten närmare.

Vanliga frågor

Partsrådet kommer ut till er myndighet under en halvdag (ca 3–4 timmar) efter en uppstart om hur ni arbetar med denna typ av frågor i dagsläget. Under själva workshopen kommer diskussioner om den egna verksamheten att varvas med relevant forskning om hur stress uppstår och processer för hur tidiga tecken kan identifieras, tolkas och hanteras på ett systematiskt sätt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten genomförs i tre steg, uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshopen tar cirka tre till fyra timmar. Inför detta tillfälle intervjuas lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare samt en eller flera personer om hur ni arbetar med denna typ av frågor idag för att få en förståelse för ert nuläge. Deltagarna får en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt som tar cirka fem minuter att besvara och organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare. Deltagandet ska vara partsgemensamt. 

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!